BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXIII/146/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXIII/146/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXIII/146/16
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.


Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 400) w związku z art.12 § 4, 10, 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, poz. 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045, poz. 1923, poz. 2281, z 2016 r. poz. 1232) Rada Miasta uchwala co następuje :
§ 1. 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania dla referendum wojewódzkiego zarządzonego na dzień 15 stycznia  2017  r.,  ustala  się  ich  granice  i  numery  oraz  siedziby  obwodowych  komisji  wyborczych  do  spraw referendum jak niżej:
1) Szpital – obwód głosowania nr 13 z siedzibą w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9,
2) Szpital  –  obwód  głosowania  nr  14  z  siedzibą  w  Zakładu  Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce przy ul. 11 listopada 20,
3) Areszt Śledczy – obwód głosowania nr 15 z siedzibą w Areszcie Śledczym przy ul. Warszawskiej 67.

2. Odrębne  obwody  głosowania  wymienione  w  ust.  1  obejmują  obszar  jednostki  będącej  siedzibą odpowiedniej  obwodowej  komisji  wyborczej  do  spraw  referendum  i  wyborców  przebywających  w  danej jednostce w dniu wyborów.
§ 2. Uchwała  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości  poprzez  rozplakatowanie  na  tablicach  ogłoszeń Urzędu  Miasta  Hajnówka,  stronie  internetowej  miasta,  a  także  przekazana  Wojewodzie  Podlaskiemu  i Komisarzowi Wyborczemu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 4. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczu
k


Data wytworzenia: 2016-12-13 15:22 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-12-13 15:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska