BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXIII/172/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r

UCHWAŁA NR XXIII/172/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r

UCHWAŁA NR XXIII/172/12
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz w oparciu o protokół Komisji Skrutacyjnej Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.Stwierdza się wybór radnej Alli Gryc na Przewodniczącą Rady Miasta Hajnówka.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Markiewicz


Data wytworzenia: 2013-01-11 18:46 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2013-01-11 18:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska