BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXIII/180/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/180/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/180/12
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Hajnówka przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania


Na   podstawie art.   12   ust.   1 i   2 ustawy   z dnia   26   października   1982   r.   o wychowaniu   w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala  się  dla  terenu  miasta  Hajnówka  65  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  zawierających powyżej  4,5  %  alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa),  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem  sprzedaży  jak  i w miejscu sprzedaży.
§ 2. 1. Punkty  sprzedaży  napojów  alkoholowych  oraz  punkty  sprzedaży  i podawania  napojów  alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od:
1) szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych 2) kościołów, cerkwi i cmentarzy
3) dworców kolejowych i autobusowych
2. Odległość  umieszczona  w ust.  1 mierzy  się  wytyczonymi  ciągami  przeznaczonymi  dla  pieszych,  od  drzwi wejściowych  punktu  sprzedaży  oraz  sprzedaży  i podawania  napojów  alkoholowych,  do  drzwi  wejściowych obiektów wskazanych w ust. 1 zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 4. Traci  moc  uchwała  Nr  XXXI/210/01  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  21  listopada  2001  roku  w sprawie ustalenia  dla  terenu  miasta  Hajnówka  liczby  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  zawierających  powyżej 4,5  %  alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa)  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem  sprzedaży  jak  i w  miejscu
sprzedaży  oraz  zasad  usytuowania  miejsc  sprzedaży  napojów  alkoholowych  i warunki  sprzedaży  tych  napojów (Dz. U. Woj. Podl. Nr 63 poz. 1477).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 


Przewodnicząca Rady
Alla Gryc


Data wytworzenia: 2013-01-29 16:42 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2013-01-29 16:42 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska