BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXIV/151/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXIV/151/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXIV/151/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz. 446, poz.1579) oraz art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz.1984) Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce, w wysokości 9,00 zł jako średnią dopłatę do jednej osoby korzystajacej ze świadczonych usług przez Park Wodny w Hajnówce.

2. Wysokość stawki jednostkowej ustalono na podstawie kalkulacji przychodów i kosztów złożonych przez Dyrektora Parku Wodnego.

§ 2. Wielkość planowanej dotacji ustala Rada Miasta w uchwale budżetowej na 2017 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2017-01-02 13:46 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2017-01-02 13:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska