BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXIV/188/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021r.

UCHWAŁA Nr XXIV/188/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021r.

UCHWAŁA NR XXIV/188/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2021 r.

Na podstawie § 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu  Miasta  Hajnówka  stanowiącego  załącznik  do  uchwały  Nr  X/47/07  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225, poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz. 2627, z 2011 r. Nr 68, poz. 781, z 2018 r. poz. 4408, z 2019 r. poz. 2035) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2021 rok jak niżej:
1) Kontrola  wydatków  poniesionych  na  funkcjonowanie  komunikacji  miejskiej  za  rok  2020 prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce.
2) Kontrola wydatków budżetu miasta za 2020 rok.
3) Kontrola  działalności  statutowej  i finansowej  Przedszkola  Samorządowego  nr  3 w Hajnówce  za  rok 2020 z uwzględnieniem wydatków poniesionych na rozbudowę przedszkola.
§ 2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2021-03-16 13:38 Autor: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2021-03-16 13:38 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska