BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXV/193/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2013r.

UCHWAŁA Nr XXV/193/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2013r.

UCHWAŁA Nr XXV/193/13

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Na podstawie art.10 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010 Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.112, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 212 poz.1281; z 2012r. poz.567; z 2013r. poz.153) oraz art.216 ust.2 pkt 5, w związku z art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726; z 2011r. Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707; z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu miasta Hajnówka pomocy finansowej samorządowi województwa podlaskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w mieście Hajnówka .

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu w 2013 roku w wysokości 100.000zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy określającej warunki, przeznaczenie i zasady rozliczenia środków finansowych.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc


Data wytworzenia: 2014-07-25 10:05 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2014-07-25 10:05 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska