BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXVII/207/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/207/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/207/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 maja 2013 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz.1530,poz.1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka z tytułu wykonania budżetu 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Alla Gryc


Data wytworzenia: 2013-06-12 13:47 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2013-06-12 13:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-06-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska