BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXVIII/214/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/214/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/214/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej


Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się co następuje:
§1. Przyjąć zmianę Statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej wpisanego do rejestru związków międzygminnych w dniu 02 marca 2007 roku pod pozycją 281 ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 64 z dnia 19 marca 2007 r. pod poz. 539 polegającą na tym, że § 6 otrzymuje brzmienie:
„Zadaniem Związku jest prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki energetycznej, gospodarki wodno-ściekowej, spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, drogownictwa oraz promocji gmin. Związek może przyjąć inne zadania publiczne wykonywane przez gminy w trybie zmiany statutu.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc


Data wytworzenia: 2013-07-02 15:09 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2013-07-02 15:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-07-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska