BIP UM Hajnówka

Uchwała nr XXXI/231/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2013 r.

Uchwała nr XXXI/231/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2013 r.

Uchwała nr XXXI/231/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594, poz.645),  art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (Dz.U. Z 2011r. Nr 45,poz. 236) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§1 Ustala się ceny za przyjęcie odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                    Wiceprzewodniczący Rady
                                        Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2013-12-02 13:13 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2013-12-02 13:13 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska