BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXI/232/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/232/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/232/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) po  przeprowadzonych konsultacjach społecznych uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2013-12-18 11:57 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2013-12-18 11:57 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska