BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXII/245/13 Rady Miasta Hajnówka 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/245/13 Rady Miasta Hajnówka 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/245/13
Rady Miasta Hajnówka
 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2013-2021.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318)  i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2013-2021, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/202/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2006-2010.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                    

   Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-01-10 15:06 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-01-10 15:06 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska