BIP UM Hajnówka

Uchwała Nr XXXII/246/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/246/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/246/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka

 Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318)  oraz art. 229 pkt. 3 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013 r. poz.  267 ) Rada Miasta Hajnówka uchwala co następuje:


§1.Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka przeprowadzenie kontroli w sprawie skargi mieszkańca miasta Hajnówka z dnia 23 grudnia 2013 roku na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  w Hajnówce  w przedmiocie  remontu budynku przy ul. Armii Krajowej 42.
§2.Wyznacza się termin przeprowadzenia kontroli do 31 stycznia 2014 r.
§3.Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta Hajnówka do przekazania uchwały  Skarżącemu.
§4.Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Alla Gryc


Data wytworzenia: 2014-01-10 15:15 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-01-10 15:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska