BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXII/247/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/247/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/247/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie  zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318) oraz art. 36 § 1  w związku z art. 229 pkt. 3 i art. 237 § 1 i 4 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) Rada Miasta Hajnówka uchwala co następuje:

§1.Zawiadamia się skarżącego, że jego skarga z dnia 23 grudnia 2013 roku na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, nie zostanie załatwiona w ciągu miesiąca ze względu na skomplikowany stan prawny, wymagający przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka. Zakończenie postępowania i załatwienie skargi wyznacza się do dnia 21 luty 2014 roku .
§2.Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta Hajnówka do przekazania uchwały Skarżącemu.
§3.Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc


Data wytworzenia: 2014-01-10 15:29 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-01-10 15:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska