BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXIII/250/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/250/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/250/14
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka „Pomoc gminy miejskiej Hajnówka w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594,  poz.  645,  poz.  1318)  i art. 17 ust. 2 pkt  4 ustawy  z dnia  12 marca  2004 r.  o pomocy  społecznej  (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy miejskiej Hajnówka w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.
 


Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-01-24 11:52 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-01-24 11:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska