BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXIII/251/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/251/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/251/14
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509) i uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024) uchwala się, co następuje:
§ 1. Podwyższa  się  do  150 %  kryterium  dochodowe,  o którym  mowa  w art. 8 ust. 1 pkt  1 i  2 ustawy  z dnia 12 marca  2004 r.  o pomocy  społecznej  (Dz. U. z 2013 r.,  poz.  182 ze  zm.)  uprawniające  do  przyznania nieodpłatnie  pomocy  w formie  świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  dla  osób  i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ( M.P. z 2013 r., poz. 1024).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.
 


Przewodnicząca Rady
Alla Gryc


Data wytworzenia: 2014-01-24 12:13 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-01-24 12:13 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska