BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXIII/253/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/253/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/253/14
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 22 stycznia 2014 roku

w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka na ustalenie limitu wydatków na inwestycję pn. “Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Hajnówka”


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się do realizacji w latach 2014-2015 zadanie inwestycyjne pn. “Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Hajnówka”, którego dofinansowanie planowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§2. Wolą Rady jest ustalenie limitu wydatków na jego realizację zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-01-24 11:26 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-01-24 11:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska