BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXIV/255/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 19 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/255/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 19 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/255/14
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 19 lutego 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Hajnówce.


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/116/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 września 2008 r. w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 240, poz. 2466, Nr 305, poz. 3133, z dnia 2009 r. Nr 16, poz. 154) w § 1 ust. 1 po pkt 14 dodaje się punkt 15 w brzmieniu:
15) osoby będące członkami rodzin wielodzietnych będący posiadaczami Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej - na podstawie ważnej Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu tożsamości będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna, łącznie z jego kartą i w jego obecności.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodnicząca Rady
Alla Gryc


Data wytworzenia: 2014-02-24 12:48 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-02-24 12:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-02-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska