BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXIV/256/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 19 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/256/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 19 lutego 2014r.

Uchwała Nr XXXIV/256/14
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 19 lutego 2014
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do podpisania zobowiązań wekslowych zabezpieczających planowaną do zaciągnięcia pożyczkę


Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 9 lit.c i pkt 10 oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z  2013r. poz.594, poz.645, 1318) Rada Miasta uchwala co następuje:
§1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie planowanej do zaciągnięcia pożyczki  w wysokości 838 468,00 zł (słownie:osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych) w NFOŚiGW wraz z odsetkami  (oprocentowanie WIBOR 3M-150 pkt bazowych ale nie mniej niż 3 %  w skali roku)  w celu  realizacji  inwestycji  pn  „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka”.
§2. W razie wymagalności zobowiązanie Gminy wynikające z weksla  o którym mowa w § 1 zostanie sfinansowane z dochodów własnych Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
                                                                                            Alla  Gryc


Data wytworzenia: 2014-02-21 09:23 Autor: Dariusz Gorustowicz Data publikacji: 2014-02-21 09:23 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-02-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska