BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XIII/83/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2011r.

UCHWAŁA Nr XIII/83/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2011r.

UCHWAŁA Nr XIII/83/11

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. art. 190 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176 , poz. 1190 , z 2011 r. Nr 34 , poz. 172 ) i w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102 , poz. 588 , Nr 147 , poz. 881 , Nr 149 , poz. 889 ) uchwala się, co następuje:

§1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Hajnówka radnego Wiktora Szpakowicz w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP wskutek śmierci.

§2.Traci moc uchwała Uchwała Nr XII/66/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

§3.Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka a także poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Hajnówka .

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

                                                                                  Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2015-06-08 11:22 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-06-08 11:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska