BIP UM Hajnówka

Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Społeczno-Administracyjny 
Jerzy Daniluk 
adres: 17-200 Hajnówka ul. Zina 1 
pokój: 14 
telefon: 682 64 40
 

 
Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


 

 

 • wniosek (formularze w pok.14) 
 •  

   

   

   

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, 
 •  

   

   

   

 • umowa spółki cywilnej w przypadku wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę 
 •  

   

   

   

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zajmowania lokalu stanowiącego punkt sprzedaży, a w przypadku zajmowania pomieszczeń w pawilonie wolnostojącym, także tytuł prawny do korzystania z gruntu pod pawilonem 
 •  

   

   

   

 • pisemna zgoda właściciela (lub z jego upoważnienia: użytkownika, zarządcy lub administratora) budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

  7) decyzja powiatowego inspektora sanitarnego dla miasta Hajnówka, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży. 

  Zezwolenia jednorazowe: 
 •  

   

   

   

 • wniosek - formularze w pok. 14 
 •  

   

   

   

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, 
 •  

   

   

   

 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem wniesienia opłaty za dany rok
 •  

   


   

   

 • za nowe zezwolenie - 525 zł 
 •  

   

   

   

 • jeśli wartość sprzedaży piwa i alkoholi do 4,5 % w roku poprzednim wynosi do 37 500 zł - 525 zł 
 •  

   

   

   

 • jeśli wartość sprzedaży piwa i alkoholi do 4,5 % w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł - 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów. 

  alkohole od 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa) 
 •  

   

   

   

 • za nowe zezwolenie - 525 zł 
 •  

   

   

   

 • jeśli wartość sprzedaży alkoholi powyżej 4,5 % do 18 % w roku poprzednim wynosi do 37 500 zł - 525 zł 
 •  

   

   

   

 • jeśli wartość sprzedaży alkoholi powyżej 4,5 % do 18 % w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł - 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów. 

  alkohole powyżej 18 % 
 •  

   

   

   

 • za nowe zezwolenie - 2100 zł 
 •  

   

   

   

 • jeśli wartość sprzedaży alkoholi powyżej 18 % w roku poprzednim wynosi do 77 000 zł - 2100 zł 
 •  

   

   

   

 • jeśli wartość sprzedaży alkoholi powyżej 18 % w roku poprzednim jest wyższa niż 77 000 zł - 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów. 

  3) Oświadczenie o wartości sprzedaży, składane do 31 stycznia, oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. 

  4)Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; oblicza się odrębnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. 

  5)Opłaty wnosi się na rachunek gminy w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku. 

  6) W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 

  7) opłata za zezwolenie jednorazowe - 43,75 zł (piwo i alkohole do 18%) lub 175 zł (alkohole powyżej 18%)
 •  

   

  pokój 
  godziny 
  przyjęć 
  nr telefonu
  pokój 14 
  codziennie od 7.30 - 15.30 
  telefon: 682 64 40
  wymagane 
  dokumenty
  wymienione poniżej dokumenty muszą być wydane lub należy potwierdzić ich aktualność nie dawniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. 

  Zezwolenia stałe: 
  opłaty 1) opłata skarbowa - na wniosek 5 zł oraz po 0,50 zł na załączniki 
  2) Opłaty roczne za korzystanie z zezwolenia: 
  piwo i alkohole do 4,5 % 
  termin 
  odpowiedzi
  30 dni
  sposób 
  załatwienia 
  sprawy
  decyzja Burmistrza Miasta, po zaopiniowaniu wniosku przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych
  tryb odwoławczy 1) na postanowienia w sprawie opinii gminnej komisji służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 7 dni od otrzymania; 
  2) od decyzji w sprawie zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od otrzymania.
  podstawa 
  prawna
  USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (t.j.Dz.U.z 2002 Nr147.poz.1231, ze zmianami) 

  Uchwała nr XXXI/210/01 Rady Miasta Hajnówka w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Hajnówka 
   

  Załączniki do pobrania


  Data wytworzenia: 2011-07-26 15:45 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2004-04-09 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Zachaj Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-26 Osoba modyfikująca: Urząd Miasta Hajnówka