BIP UM Hajnówka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Ks. I. Wierobieja - zabudowa mieszkaniowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Ks. I. Wierobieja - zabudowa mieszkaniowa

Hajnówka 19.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

Lp Księga Wieczysta Numer geodezyjny Powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie Termin zagospo-
darowania
nierucho-mości
Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności w gruncie) Wartość
udziału
w gruncie
Opłaty w % wartości gruntu
z VAT-em
Termin wnoszenia
 opłat
Rodzaj
 zbycia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. BI2P/00020184/8 1389/1 0,0730 ha
pow. lokalu
43,71 m2
lokal mieszkalny
przy ul.
Ks.I.Wierobieja 22
Zabudowa mieszkaniowa ----------- 66.000,00 zł
+ VAT zw.
----------- ----------- -----------

Sprzedaż w trybie przetargu

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.    

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2022-10-20 10:57 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-10-20 10:57 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-20 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka