BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 132/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 132 / 2019

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348 z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924, poz. 2020) i w związku z § 3 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198 z 2016 r poz. 2478 ) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Politechniki Białostockiej na prowadzenie działalności oświatowej, naukowej i badawczo - rozwojowej na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Miejskiej Hajnówka położoną w Hajnówce przy ul. Marsz.J.Piłsudskiego 8, posiadającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00011838/2, oznaczoną numerem geodezyjnym 1502/24 o pow. 1941 m2.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Jerzy Sirak

 

 


Data wytworzenia: 2019-12-06 11:39 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2019-12-06 11:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska