BIP UM Hajnówka

Zapytanie ofertowe na Dostawę, wdrożenie, wsparcie po wdrożeniu oraz utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI)

Zapytanie ofertowe na Dostawę, wdrożenie, wsparcie po wdrożeniu oraz utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce zaprasza o złożenia oferty na: Dostawę, wdrożenie, wsparcie po wdrożeniu oraz utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI).


1.  Zamawiający:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Parkowa 6, 17 – 200 Hajnówka


2.  Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego i nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie zamieszczane jest na stronie internetowej: www.hajnowka.pl  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy składać (osobiście, kurierem bądź pocztą tradycyjną) w siedzibie ogłaszającego przetarg w zaklejonych kopertach do dnia 17.03.2021r. do godz. 10.00
Zewnętrzną kopertę zaadresować:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
ul. Parkowa 6, 17 – 200 Hajnówka


oraz opatrzyć napisem:
Oferta na Dostawę, wdrożenie, wsparcie po wdrożeniu oraz utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, nie otwierać przed dniem 17.03.2021r. do godz. 10.15
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce


Data wytworzenia: 2021-03-02 10:23 Autor: Anna Bortniczuk-Juchimuk Data publikacji: 2021-03-02 10:23 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-09 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk