BIP UM Hajnówka

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie "Kursu dla asystentów osób z niepełnosprawnościami dla pracowników Urzędu Miasta Hajnówka i jej jednostek organizacyjnych"

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie "Kursu dla asystentów osób z niepełnosprawnościami dla pracowników Urzędu Miasta Hajnówka i jej jednostek organizacyjnych"

R.271.30.2023

Hajnówka, dnia 13.09.2023r.

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie „Kursu dla asystentów osób z niepełnosprawnościami dla pracowników Urzędu Miasta Hajnówka i jej jednostek organizacyjnych”.

2. W kursie wezmą udział pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka i jej jednostek organizacyjnych.

3. Usługa będzie polegała na zrealizowaniu 48 godz. (8 dni warsztatowych, max. 6 godz. dziennie), dla grupy liczącej ok. 20 osób.

4. Termin realizacji: październik-grudzień 2023 r.

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu kursu w formie warsztatów, z zajęciami praktycznymi, które pozwolą uczestnikom doświadczyć utrudnień odbieranych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami, w tym osoby starsze, o niskim wzroście, osoby z wózkami dziecięcymi, chodzikami, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich itp.

5. Cel kursu:

- podniesienie kompetencji uczestników w zakresie kontaktu i pomocy petentom/gościom urzędu miasta, instytucji kultury, organizacji pozarządowych z uwzględnieniem ich różnorodnych potrzeb,

 • savoir-vivre w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością,

 • - wyróżnianie grup odwiedzających wyżej wymienione podmioty i określanie ich potrzeb: osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby z innych krajów i kręgów kulturowych,

- doświadczenie przez uczestników ograniczeń, jakie napotykają w instytucjach różne grupy odwiedzających,

- wypracowanie sposobów i umiejętności profesjonalnego kontaktu i pomocy zwiedzającym z różnymi potrzebami,

- uświadomienie sobie przez uczestników swoich indywidualnych postaw i barier utrudniających współpracę,

- poznanie specyfiki funkcjonowania różnych grup odwiedzających ze specjalnymi potrzebami,

- zmiana podejścia do różnych grup osób z niepełnosprawnościami,


 

6. Zawartość merytoryczna:

1. Podstawy obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • osoba ze szczególnymi potrzebami – co to oznacza?

 • definicje niepełnosprawności (niepełnosprawność wzroku, spectrum autyzmu, niepełnosprawność słuchu, niepełnosprawność ruchu)

 • rodzaje niepełnosprawności

 • stereotypy

 • obsługa klienta

 • język równościowy

 • dostępności

 • zasady savoir-vivre w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi

  2. Dostępność architektoniczna. Projektowanie uniwersalne

 • bariery w zakresie dostępności architektonicznej

 • dostępność architektoniczna według prawa

 • koncepcja i zasady uniwersalnego projektowania

 • racjonalne usprawnienia

 • dostęp alternatywny

  3. Dostępność cyfrowa

 • etapy wdrażania dostępności cyfrowej

 • prawo a dostępność cyfrowa

 • WCAG jego historia, normy i standardy

 • deklaracja dostępności

 • jak tworzyć dostępne cyfrowo dokumenty w pakiecie biurowym?

 • Jak tworzyć i redagować dostępne strony?

 • audiodeskrypcja – co to takiego jest i po co ona jest?

 • napisy dla osób niesłyszących

 • technologie asystujące

 • specjalistyczne programy

 • aplikacje mobilne

 • dostępność komunikacyjna – ETR

  4. Procedury dostępności

 • elementy procedury

 • jak wygląda procedura?

 • przygotowanie procedury – warsztaty

Kurs powinien mieć charakter warsztatowy, opierać się za ćwiczeniach praktycznych, wchodzeniu w rolę osoby z niepełnosprawnością, spojrzenie na miasto, budynki, dobrze znaną sobie przestrzeń z innej perspektywy.

2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

b) czas trwania kursu: 48 godz. po max. 6 godz. dziennie (8 dni warsztatowych),

c) kurs zostanie zakończony wydaniem certyfikatów ukończenia kursu wszystkim uczestnikom,

d) warunki płatności: przelew bankowy w ciągu 14 dni od wystawienia faktury VAT po zakończeniu realizacji usługi.

3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Emilia Korolczuk, e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl, tel. (85) 682 20 16.

4. Kryteria oceny ofert:

a) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów dla asystentów osób z niepełnosprawnościami w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych w przeciągu ostatnich 3 lat (min. 100 godzin szkoleniowych) - 40%,

c) cena - 60%.

5. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, i in.; lista dokumentów, które należy dołączyć do oferty):

a) mile widziane jest, aby podmiot przeprowadzający kurs posiadał certyfikat trenera, według systemu Echocast - czyli zasad obsługi osób z niepełnosprawnościami, a także wykształcenie wyższe, pedagogiczne.

Do oferty należy dołączyć:

a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1);

b) przykładowy harmonogram przeprowadzenia kursu (załącznik nr 2);

c) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów dla asystentów osób z niepełnosprawnościami w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych (załącznik nr 3);

d) wykaz trenerów (załącznik nr 4), w tym kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, certyfikatu trenera Echocast Polska (jeżeli dotyczy);

e) parafowany wzór umowy (załącznik nr 5);

f) klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 6).

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy) - wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

7. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie:

koszt organizacji kursu (wystawienie certyfikatów, ewaluacji), materiały szkoleniowe, koszty dojazdu, ew. noclegu

9. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (zał. nr 1), będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.09.2023 r. r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 19 lub przesłać pocztą tradycyjną albo drogą elektroniczną (e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl).

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy

 


Data wytworzenia: 2023-09-13 09:59 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2023-09-13 09:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-22 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk