BIP UM Hajnówka

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn: „Dostawa paliw płynnych w latach 2020 - 2021 do pojazdów będących własnością Gminy miejskiej Hajnówka"

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn: „Dostawa paliw płynnych w latach 2020 - 2021 do pojazdów będących własnością Gminy miejskiej Hajnówka"

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W LATACH 2020 - 2021 DO POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA.

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia obejmującego dostawę paliw do zbiorników pojazdów służbowych i maszyn roboczych Urzędu Miasta Hajnówka ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka w systemie sprzedaży bezgotówkowej, sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w okresie 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021. Miejscem realizacji dostaw jest co najmniej jedna stacja paliw podległa Wykonawcy i zlokalizowana w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu w całym okresie realizacji zamówienia dostęp do stacji paliw przez co najmniej 10 godzin na dobę. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. Zakup paliw realizowany będzie dla pojazdów na podstawie asygnaty rozchodowej zbiorczej. Asygnata rozchodowa musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania, ilości pobranego paliwa, nazwiska pobierającego i jego podpisu. Przewidywane zużycie paliw płynnych w okresie jednego roku kalendarzowego
w trakcie obowiązywania umowy:

PB - w ilości 4 500 litrów
ON - w ilości 9 000 litrów.

2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) termin wykonania: 01.01.2020 – 31.12.2021 roku.

b) okres gwarancji: Oferowane paliwa płynne muszą spełniać parametry w zakresie oznaczonym w polskich normach PN-EN228 (benzyna bezołowiowa) i PN-E590 (olej napędowy).

c) warunki płatności: Fakturowanie będzie obejmowało okres połowy miesiąca z minimum 14-dniowym terminem płatności od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT i
załączonej w oryginale asygnaty rozchodowej.

d) inne: ….......................................................

3. Sposób uzyskania dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia:
- drogą elektroniczną na adres: d.gorustowicz@hajnowka.pl.

4. Kryteria oceny ofert: (uzyskanie 100 pkt)

a) cena, (50 pkt)

b) stały rabat obowiązujący w trakcie trwania umowy (50 pkt).

5. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, i in.; lista dokumentów, które należy dołączyć do oferty):

Wykonawcy muszą posiadać koncesję na obrót paliwami płynnymi.

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy): - wzór umowy stanowi załącznik do zapytania.

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagane) - niewymagane

8. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie: jak w punkcie 4.

8. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania

9. Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 219. lub przesłać faksem 85 674 3746, albo drogą elektroniczną e-mail: hajnowka@hajnowka.pl

 

Hajnówka 2019.11.20

Z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Ireneusz Kiendyś

 


Data wytworzenia: 2019-11-22 10:57 Autor: Dariusz Gorustowicz Data publikacji: 2019-11-22 10:57 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska