BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 107/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 107/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 107/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka na okres do 3 lat oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Należności gminy przewidziane w umowach dzierżawy podlegają corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły podawanym przez Prezesa GUS, z dniem 1 marca każdego roku kalendarzowego, w przypadku jego wzrostu.

§ 2

Zmiana przeznaczenia przedmiotu umowy lub przekazanie uprawnień wynikających z umowy osobom trzecim wymaga zgody Burmistrza Miasta i ustalenia nowych warunków umowy.

§ 3

Nakłady poczynione bez pisemnej zgody Burmistrza Miasta nie podlegają rozliczeniu.

§ 4

W przypadku braku zainteresowanych na grunty za cenę ustaloną w Zarządzeniu, Burmistrz Miasta – po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy – może obniżyć stawkę czynszu dzierżawnego lub przekazać w bezpłatne użyczenie.

§ 5

Burmistrz Miasta może zastosować obniżkę czynszu od 50 do 99 % w przypadku wydzierżawiania gruntu na cele prowadzenia działalności charytarywnej, opiekuńczej, promocyjnej, kulturalnej, leczniczej, wychowawczej itp.

§ 6

Do ustalonych stawek czynszu doliczony będzie podatek od towarów i usług (VAT) stosownie do odpowiednich przepisów.

§ 7

Ustala się stawki czynszu dziarżawnego za grunty wydzierżawiane na cele:

1. za 1 m2 powierzchni gruntu użytkowanego na cele handlowo-usługowe w stosunku miesięcznym - 8,00 zł

2. za grunty użytkowane na inne cele:

a). karuzele, strzelnice - 200 zł za każdy dzień,

b). cyrk - 600 zł za każdy dzień,

c). stragany na imprezach okolicznościowych, festynach – 15 zł/ m2 (nie mniej niż 30 zł za każdy dzień),

d). promocyjne i polityczne – 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

3. za 1 m2 powierzchni gruntu w stosunku miesięcznym użytkowanego na cele:

a). składowania materiałów przemysłowych i budowlanych - 1,00 zł

b). pod garażami - 2,00 zł

4. Ustala się opłątę kwartalną za ustawienie tablic reklamowych i informacyjnych w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty m2 planszy.

5. Ustala się wysokość opłat miesięcznych za korzystanie z gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe – 1 zł/m2.

6. Ustala się wysokość opłat rocznych za korzystanie z gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolnicze – 0,02 zł/m2.

§ 8

Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 9

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Hajnówki Nr 13/04 z dnia 05 marca 2004 r., Nr 70/2011 z dnia 19 września 2011 r., Nr 36/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-12-30 14:54 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2014-12-30 14:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska