BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 112/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 112/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 112/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. Poz.379, poz.911, poz.1146) oraz §11 Uchwały Nr XXXII/241/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2014 zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 1. dochody budżetowe - 65.259.399 zł tego:

  a) bieżące w wysokości 54.229.382zł,

  b)majątkowe w wysokości 11.030.017zł

 2. wydatki budżetowe - 73.066.902 zł, z tego:

  a) bieżące w wysokości 52.785.772zł

  b) majątkowe w wysokości 20.281.130zł

 3. deficyt budżetowy gminy w kwocie 7.807.503zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

  a) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.372.491zł

  b) zaciągane pożyczki w kwocie 3.693.468zł, z tego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.855.000zł,

  c) zaciągane kredyty w kwocie 1.741.544zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-03-09 11:37 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2016-03-09 11:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska