BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 112/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2020 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok


Na  podstawie  art. 257 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych  (Dz. U.  z 2019 r. poz. 869,  poz. 1649  oraz  z 2020 r.  poz. 284,  poz. 374,  poz. 568,  poz. 695,  poz. 1175)  oraz  §11  Uchwały  Nr XIII/103/19  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  30 grudnia  2019 roku  w sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta Hajnówka na rok 2020, zarządzam co następuje:


§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. dochody budżetowe – 101.608.291 zł, tego:
a) bieżące w wysokości 91.263.272 zł,
b) majątkowe w wysokości 10.345.019 zł,
2. wydatki budżetowe – 105.662.118 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 89.277.586 zł,
b) majątkowe w wysokości 16.384.532 zł.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


   
Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-12-17 13:23 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2020-12-17 13:23 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk