BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 114/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 grudnia 2021r.

Zarządzenie Nr 114/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 grudnia 2021r.

Zarządzenie Nr 114/2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 7 grudnia 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, poz. 2105, poz. 2106), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeprowadzić częściową inwentaryzację według stanu na dzień 31.12.2021 roku składników majątkowych w Urzędzie Miasta Hajnówka przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

 • Jarosław Grygoruk – przewodniczący

 • Joanna Grądziel – członek

 • Anna Daniszewska – członek

w terminie od dnia 20.12.2021 r. do dnia 14.01.2022 r.

§ 2. 1. W drodze spisu z natury przeprowadzić inwentaryzację:

 1. gotówki w kasie,

 2. druków ścisłego zarachowania,

 3. paliwa w pojazdach i urządzeniach,

 4. użyczonych składników aktywów.

2. Metodą uzgodnienia sald przeprowadzić inwentaryzację:

 1. środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

 2. kredytów, pożyczek, papierów wartościowych (obligacji),

 3. należności i zobowiązań.

3. Drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami wraz z weryfikacją wartości poszczególnych składników majątku przeprowadzić inwentaryzację:

 1. gruntów – ilościowo,

 2. inwestycji rozpoczętych,

 3. innych aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury i uzgodnieniu sald.

§ 3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję zespoły spisowe w następującym składzie:

1) do spisu składników wymienionych w § 2 ust. 1:

 • Danuta Golonko – przewodnicząca

 • Anna Daniszewska – członek

 • Barbara Dmitruk – członek

2) do weryfikacji składników wymienionych w § 2 ust. 2, ust. 3 pkt 2 i 3:

 • Emilia Bugwin – przewodnicząca

 • Jarosław Walesiuk – członek

 • Łukasz Pawluczuk – członek

3) do weryfikacji składników wymienionych w § 2 ust 3 pkt 1:

 • Agnieszka Masalska – przewodnicząca

 • Janusz Woszczenko – członek

 • Anna Daniszewska – członek

§ 4. 1. Spis z natury przeprowadzić w obecności osób odpowiedzialnych – korzystających z majątku.

2. Inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald dokonują pracownicy referatu finansowo-budżetowego we współpracy z właściwymi służbami Urzędu Miasta Hajnówka.

3. Komisję zobowiązuję do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Hajnówka.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-01-31 09:32 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2022-01-31 09:32 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska