BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 115/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 grudnia 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 115/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 grudnia 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 115/2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U.z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów dotyczących nieruchomości w składzie:

  1. Agnieszka Masalska – przewodnicząca
  2. Paweł Denisiuk - członek
  3. Agnieszka Parfieniuk - członek
  4. Janusz Woszczenko - członek

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-12-13 13:48 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2021-12-13 13:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska