BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 117/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 lipca 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 117/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 lipca 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 117/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 6 lipca 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2022 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, należącego do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2022 r. pn. „Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS”.

§ 2

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w § 1, stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-07-06 12:51 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2022-07-06 12:51 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-06 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka