BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE nr 119/2020 z dnia 4 grudnia 2020r.

ZARZĄDZENIE nr 119/2020 z dnia 4 grudnia 2020r.

Zarządzenie  nr  119 /2020  Burmistrza Miasta Hajnówka  z dnia 4 grudnia 2020r.  w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy dostępności Urzędu Miasta Hajnówka osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust 2 pkt 2, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Koordynację wdrożenia planu, o którym mowa w § 1 powierza się Koordynatorowi do Spraw Dostępności.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

                                                                                                                                   Jerzy Sirak

 

 


Data wytworzenia: 2020-12-10 12:39 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2020-12-10 12:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk