BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 120/2020 Burmistrz Miasta Hajnowka z dnia 15 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/2020 Burmistrz Miasta Hajnowka z dnia 15 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/2020 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 ROKU W SPRAWIE PRZYDZIAŁU OBLIGACJI KOMUNALNYCH G20 MIASTA HAJNÓWKA  („OBLIGACJE KOMUNALNE”)

 

§1 Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2) ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2) i 3) i art. 262 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 6 i 7 Uchwały nr XVI/122/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Burmistrz Miasta Hajnówka niniejszym dokonuje przydziału Obligacji Komunalnych na rzecz inwestora, który w odpowiedzi na złożoną mu propozycję nabycia obligacji serii G20 Miasta Hajnówka z dnia 8 grudnia 2020 roku złożył prawidłowe zapisy na wszystkie Obligacje Komunalne proponowane do nabycia,
tj. z dniem 15 grudnia 2020 roku przydziela na rzecz NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie 1.825 (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia pięć) obligacji serii G20 o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej w wysokości 1.825.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), które inwestor jest zobowiązany opłacić najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rejestracji Obligacji Komunalnych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2020 roku

/Burmistrz/


Data wytworzenia: 2020-12-17 13:14 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2020-12-17 13:14 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk