BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 125/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 lipca 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 125/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 lipca 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 125/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 21 lipca 2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2022 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Popularyzacja wiedzy z zakresu tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez odkrywanie historii życia i twórczości znanych kobiet związanych z miastem (organizacja wydarzeń pod hasłem „Hajnówka jest kobietą”)”.

§ 2

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-07-22 10:15 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-07-22 10:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska