BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 139/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 139/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 139/2019
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i obniżenia miesięcznego
wymiaru czasu pracy w miesiącu styczniu 2020 r. w Urzędzie Miasta Hajnówka.


Na podstawie art. 129 § 1 oraz art. 130 § 1 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040, poz. 1043, poz. 1495 ) oraz § 24 ust. 5 Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Hajnówka przyjętego zarządzeniem Nr 46/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 09 maja 2016 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Hajnówka zmienionego zarządzeniem Nr 115/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Hajnówka i zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Hajnówka, zarządzam co następuje:
§ 1
Ustalam dzień 07 styczeń 2020 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka, bez obowiązku odpracowywania z uwagi na przypadający w tym dniu pierwszy dzień Świąt Bożego   Narodzenia   obchodzony   przez   wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
§ 2
Uwzględniając okoliczność o której mowa w § 1 zarządzenia, obniżam miesięczny wymiar czasu pracy w miesiącu styczniu 2020 r. o 8 godzin tj. ze 168 godzin do 160 godzin, bez obniżania z tego tytułu wysokości wynagrodzenia za pracę, należnego pracownikom Urzędu Miasta Hajnówka.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.
                                                                                    

BURMISTRZ
                                                             Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-12-30 12:10 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2019-12-30 12:10 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska