BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 142/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2018

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 7 listopada 2018 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start" oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym wydawania decyzji oraz przekazywania informacji.

 

Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start" (Dz. U. poz. 1061), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Upoważniam Panią Barbarę Sienkiewicz-Surel - Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia „Dobry Start”, do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start".

§ 2.

1. Niniejsze upoważnienie udziela się na czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do czasu pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora MOPS w Hajnówce.

2. Niniejsze upoważnienie może być odwołane w każdej chwili.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

 Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-26 14:11 Autor: Wiesław Kojło Data publikacji: 2019-03-26 14:11 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska