BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 142/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 142/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) i w związku z § 13 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta  Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r poz. 2478) zarządza się co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na nabycie za kwotę 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) nieruchomości budynkowych położonych w Hajnówce przy ul. Parkowej 8 i Białowieskiej obejmujących prawo użytkowania wieczystego gruntów działek oznaczonych w obrębie 1 numerami 1498/5 o powierzchni 0,67 ha (księga wieczysta BI2P/00000192/1), 1498/7 o powierzchni 0,0198 ha (księga wieczysta BI2P/00035649/4) i 1499/75 o powierzchni 0,1722 ha (księga wieczysta BI2P/00022174/9) oraz prawo własności budynku hotelarskiego o powierzchni użytkowej 2154,65 m2 i obiektów towarzyszących.

Nabyta nieruchomość zostanie wykorzystana pod realizację celów publicznych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-08-23 10:57 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-08-23 10:57 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-23 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka