BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 17/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 stycznia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 17/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 stycznia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 17/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. ks.I.Wierobieja 18 w Hajnówce, które zajmowane są przez Klub Abstynentów „Dąb”, Polski Czerwony Krzyż i Świetlicę Socjoterapeutyczną

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 25 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.651) zarządzam , co następuje:

§ 1.

1.Ustala się stawkę czynszu dla lokali użytkowych w budynku przy ul. ks.I.Wierobieja 18 w Hajnówce zajmowanych przez Klub Abstynentów „Dąb”, Polski Czerwony Krzyż i Świetlicę Socjoterapeutyczną w wysokości 5,00 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu. Do podanej wartości należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących przepisów.

2.Stawka czynszu ustalona w § 1 będzie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Waloryzacja będzie przeprowadzana raz w roku, w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego, począwszy od roku 2015.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.

§ 3.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01.01.2014r.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2014-07-24 15:02 Autor: Anatol Łapiński Data publikacji: 2014-07-24 15:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska