BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 2/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2024
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz §19 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr L/388/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 5472) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego w sferze działalności na rzecz  dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w konkursie „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – Akcja Zima 2024”, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,
2) Ewa Jarmoc – Referat Polityki Gospodarczej,
3) Ewa Zubrycka – Referat Polityki Gospodarczej.

2. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w konkursie „Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem” powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,
2) Ewa Jarmoc – Referat Polityki Gospodarczej,
3) Ewa Zubrycka – Referat Polityki Gospodarczej.

§ 2

1. Komisje Konkursowe opiniują oferty uwzględniając warunki poszczególnych konkursów.
2. Komisje do dnia 15.01.2024 roku przedstawią Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

§ 3

Komisje Konkursowe ulegają rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-01-09 08:13 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2024-01-03 12:01 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-09 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka