BIP UM Hajnówka

Zarządzenie nr 204/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zarządzenie nr 204/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zarządzenie nr 204/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza 50 000,00 zł i jest mniejsza od 130 000,00 zł

Na podstawie art. 44 ust.3, art.53 ust.1 i art.254 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) w związku z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1710 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1
Wprowadza się regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Hajnówka, których wartość   przekracza 50.000,00 zł.   i jest mniejsza od 130.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 6/21 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość  przekracza 20.000,00 zł i jest mniejsza od kwoty 130.000,00 zł.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2024-01-03 11:29 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2024-01-03 11:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-03 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk