BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 21/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz § 8 pkt 1, 3 i 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXI/232/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka:

  1.     Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce.
  2.     Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce.
  3.     Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową.
  4.     Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka.

§ 2
Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3

Ogłoszenie, o którym mowa w § 2, podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2014-02-27 12:17 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2014-02-27 12:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-02-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska