BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2021
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok, zgodnie z załącznikami, według którego:

  1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 101.701.766,00 zł, wykonanie dochodów wynosi -100.491.143,71 zł.
  2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 105.755.593,00 zł, wykonanie wydatków wynosi - 98.918.642,76 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

  1. Radzie Miasta Hajnówka,
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-03-31 11:19 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2021-03-31 11:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska