BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 45/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/13
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XXII/160/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1
Udzielam dotacji podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszego zarządzenia na realizację  zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 2
Podstawą przekazania dotacji będą zawarte umowy, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                        Burmistrz

                                        Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2013-06-14 14:00 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2013-06-14 14:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-06-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska