BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 Burmistrza Miasta Hajnówka – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 14 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 Burmistrza Miasta Hajnówka – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 14 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2013
Burmistrza Miasta Hajnówka – Szefa Obrony Cywilnej
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie opracowania miejskiego planu obrony cywilnej


    Na podstawie art.17, ust.7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2012 r., poz. 461, poz.1101, poz. 1407, poz.1445) oraz §3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U.  Nr 96, poz. 850) uwzględniając Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu  z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej gmin i realizacji zadań obrony cywilnej przez jednostki organizacyjne na terenie gminy w Powiecie Hajnowskim  zarządza się co następuje:
 

§ 1.Celem określenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny opracowuje się  Plan Obrony Cywilnej miasta Hajnówka.

§ 2.Zasady opracowania planu i jego strukturę określają Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Starosty Hajnowskiego z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej gmin i realizacji zadań obrony cywilnej przez jednostki organizacyjne na terenie gminy w Powiecie Hajnowskim przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

§ 3.Plan Obrony Cywilnej miasta Hajnówka opracowuje komórka organizacyjna urzędu realizująca zadania z zakresu obrony cywilnej przy udziale zespołu składającego się z kierowników komórek organizacyjnych urzędu oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych.

§  4.W celu prawidłowego opracowania planu powołuje się zespół w składzie:

- Przewodniczący zespołu – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
- Z-ca przewodniczącego zespołu – sekretarz miasta;
Członkowie zespołu – kierownicy referatów urzędu miasta oraz kierownicy jednostek podległych i nadzorowanych.
-2-

§ 5.Instytucje państwowe, przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze, przewidziane do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, o której mowa w § 3 pkt. 24  w/w rozporządzenia Rady Ministrów  opracowują karty realizacji zadań obrony cywilnej, wg ustaleń przygotowanych przez Urząd Miasta Hajnówka.
 
§ 6.Za opracowanie kart realizacji zadań obrony cywilnej odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 oraz kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych urzędu, którym takie zadania przydzielono.

§ 7.Traci moc zarządzenie Nr 18/96 Burmistrza Miasta Hajnówka-Szefa Obrony Cywilnej Miasta Hajnówka z dnia 13.12.1996 r. w sprawie: opracowania planu obrony cywilnej zakładów pracy, instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych.

§ 8.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                  B U R M I S T R Z
                                                                                      Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2013-07-02 14:45 Autor: Bazyl Wawreszuk Data publikacji: 2013-07-02 14:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-07-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska