BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 49/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2024
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Hajnówka

 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Niniejsze zarządzenie znajduje zastosowanie wobec kierowników, zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Hajnówka:

  1. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce,

  2. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce,

  3. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,

  4. Parku Wodnego w Hajnówce,

  5. Żłobka Samorządowego w Hajnówce.

§ 2

 1. Zarządzenie wyznacza maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób wymienionych w § 1, pod którym należy rozumieć sumę przypadających do wypłaty w danym miesiącu następujących składników wynagrodzenia:

  1. wynagrodzenie zasadnicze,

  2. dodatek za wieloletnią pracę,

  3. dodatek funkcyjny,

  4. dodatek specjalny.

 2. Kwota maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych nie może przekroczyć 14 700 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset złotych ) i 12 000 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych) zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (jeżeli regulaminy organizacyjne danej jednostki organizacyjnej przewidują stanowisko zastępcy kierownika).

§ 3

Ustala się osobom wymienionym w § 1 maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, maksymalne stawki dodatku funkcyjnego zgodnie z tabelą

 

STANOWISKO

Wynagrodzenie zasadnicze

Dodatek funkcyjny

Kierownik (dyrektor) jednostki

8500

3500

Zastępca kierownika (zastępca dyrektora) jednostki

7500

2000

§ 4

 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może być przyznany kierownikowi, zastępcy kierownika dodatek specjalny.

 2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż na rok w kwocie wynoszącej nie więcej niż 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 5

W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 roku.

 

BURMISTRZ

 

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2024-04-04 13:41 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2024-04-04 13:41 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska