BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 5/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 stycznia 2014 r

ZARZĄDZENIE NR 5/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 stycznia 2014 r

ZARZĄDZENIE NR 5/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 13 stycznia 2014 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka


Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W punkcie VI.7 załącznika nr 3 do zarządzenia nr 81/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2013 roku przedłuża się do dn. 17.01.2014 r. termin podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego podczas
ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2014”.
§ 2
Zarządzenie publikuje się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka,
3) na stronie internetowej www.hajnowka.pl.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-01-14 14:52 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2014-01-14 14:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska