BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 5/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka 11 stycznia 2024 r

ZARZĄDZENIE Nr 5/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka 11 stycznia 2024 r

Zarządzenie Nr 5/2024

Burmistrza Miasta Hajnówka

11 stycznia 2024 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok w Gminie Miejskiej Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 70a ust. 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenie branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2628), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka w 2024 roku, zwany dalej planem dofinansowania.

§ 2. 1. W budżecie miasta Hajnówka na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniono środki wynoszące 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w miejskich szkołach i przedszkolach.

2. Plan dofinansowania został sporządzony w oparciu o wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024, złożone przez dyrektorów poszczególnych szkół podstawowych oraz przedszkoli, uwzględniające między innymi wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.

§ 3. W roku 2024 maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli wynosi dla jednego nauczyciela do 100% opłaty rocznej poniesionej przez nauczyciela, lecz nie więcej niż 4000 zł na uczelniach i nie więcej niż 3000 zł w placówkach doskonalenia nauczycieli.

§ 4. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się na niżej wymienione formy:

 1. koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

 2. koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli;

 3. wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;

 4. koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.):

a) nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art.70a ust. 3a ustawy,

b) osób organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 3 ustawy.

§ 5. Dofinansowanie opłat, o których mowa w § 3 może być przyznane na kształcenie na niżej wymienionych specjalnościach:

 1. Autyzm/Edukacja dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera/Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami spektrum autyzmu;

 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (pedagogika specjalna / oligofrenopedagogika);

 3. Geografia;

 4. Gimnastyka korekcyjna;

 5. Integracja Sensoryczna;

 6. Muzyka

 7. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna;

 8. Pierwsza pomoc przedmedyczna;

 9. Plastyka

 10. Psychologia;

 11. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne;

 12. Surdopedagogika;

 13. Technika

 14. Terapia pedagogiczna

 15. Terapia pedagogiczna i socjoterapia;

 16. Terapia ręki;

 17. TUS (Trening Umiejętności Społecznych i Interpersonalnych);

 18. Treninig Grafomotoryczny.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-01-11 09:13 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2024-01-11 09:13 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska