BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 50/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 50/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 50/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz określania warunków i sposobu jej wykorzystania, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Pana Jarosława Walesiuk-inspektora w Urzędzie Miasta Hajnówka na koordynatora gminnego obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

§ 2

Do zadań koordynatora gminnego obsługi informatycznej należy:

 1. wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez osoby realizujące zadanie obsługi rejestru wyborców danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw, liczbie zaświadczeń, liczbie wysłanych pakietów wyborczych,

 2. nadzór nad wprowadzeniem do systemu danych osób funkcyjnych-przewodniczących i zastępców przewodniczących-obwodowych komisji wyborczych i aktualizacją tych danych przez osoby realizujące zadanie obsługi rejestru wyborców,

 3. prowadzenie ewidencji operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł, oprogramowania oraz danych definiujących,

 4. przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

 5. prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania (w przypadku wsparcia w obwodach bez dostępu do sieci publicznej przekazywania danych) i aktualności danych definicyjnych,

 6. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych loginów i haseł,

 7. dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nośników), także w przypadku testów,

 8. przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

 9. udzielenie wsparcia pełnomocnikowi okregowej komisji wyborczej, w zakresie przygotowania i obsługi stanowiska do sprawdzania poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach, w których nie stosowano wsparcia informatycznego oraz wysyłania danych o wynikach głosowania w obwodzie z obwodów, w których niemożliwe było dokonanie transmisji,

 10. w dniu głosowania-dwukrotne przekazanie danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania ( tzw. frekwencji),

 11. zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu koordynatorowi okręgowemu,

 12. w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi okręgowemu,

 13. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania oraz o liczbie osób ujętych w spisie wyborców i liczbie wydanych kart do  głosowania, ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego,

 14. przekazanie do koordynatora okręgowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,

 15. prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące czynności:

  a) przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej i pozostałych użytkowników gminnych obsługujących system WOW,

  b) zgłaszanie uwag do działania programu do koordynatora okręgowego, w tym usterek i awarii,

  c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł operatorom oraz przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych,

  d) przekazanie oprogramowania i danych definicyjnych operatorom obwodowych komisji wyborczych (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2015-04-29 13:49 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2015-04-29 13:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska