BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 50/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2024

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Hajnówka

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) w związku z art. 6 ust.1, art. 8 pkt 2, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2126) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 poz. 1798), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustala się zasady wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Hajnówka:

1) Hajnowskiego Domu Kultury,

2) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Rakowieckiego.

§ 2

Dyrektorowi przysługuje wynagrodzenie miesięczne, które obejmuje następujące składniki:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatek za wieloletnią pracę,

3) dodatek funkcyjny.

§ 3

Łączna wysokość brutto miesięcznego wynagrodzenia dyrektora nie może przekroczyć kwoty równej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4

Maksymalna wysokość wynagrodzenia zasadniczego dyrektora nie może przekroczyć kwoty 7 000 zł brutto.

§ 5

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje dyrektorowi w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury.

§ 6

Dyrektorowi przysługuje dodatek funkcyjny w związku z pełnieniem funkcji kierowniczej w kwocie nie przekraczającej 50 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora i przyznawany jest w formie kwotowej.

§ 7

1. Dyrektor może otrzymać dodatek specjalny za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych, dodatkowe powierzenie zadań o wysokim stopniu złożoności,wykonywanie pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.

2. Dodatek specjalny wypłacany jest za okres wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

3. Dodatek specjalny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nie przekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

4. Dodatek specjalny wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

§ 8

Dyrektorowi mogą być przyznane świadczenia dodatkowe:

1) nagroda jubileuszowa,

2) odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2003 r. nr 14, poz. 139).

§ 9

Dyrektorowi samorządowej instytucji kultury może być przyznana nagroda roczna w wysokości i na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta.

§ 10

Składniki wynagrodzenia miesięcznego oraz ich wysokość w stosunku do dyrektorów samorządowych instytucji kultury ustala Burmistrz Miasta Hajnówka. Wszystkie składniki wynagrodzenia miesięcznego oraz nagroda roczna wypłacane są ze środków instytucji kultury w sposób przyjęty w danej instytucji.

§ 11

Traci moc zarządzenie nr 79/20217 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina miejska Hajnówka.

§ 12

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 roku.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-04-04 15:13 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2024-04-04 15:13 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska