BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 52/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 2 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 2 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2024

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miejskiej Hajnówka.
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) i w związku z § 2 uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r. poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego udział 1/2 w nieruchomości leśnej, położonej w Odrynkach, pow. hajnowski gm. Narew – działka oznaczona numerem geodezyjnym 32/4 o powierzchni 0,4306 ha, brak księgi wieczystej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-04-03 10:01 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2024-04-03 10:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska